Adatvédelmi tájékoztató

1, Irányadó jogszabályok

A  Tájékoztató  célja,  hogy  rögzítse  Lándzsalevél Kft. (székhely: 2381 Táborfalva, Móricz Zsigmond utca 45.;
Cégjegyzékszám: 13 09 198 161; adószám: 25297597242, a továbbiakban vállalkozó adatvédelmi és – kezelési politikáját és elveit.

A  Tájékoztató  rendelkezéseinek  kialakításakor  a  társaság  különös  tekintettel  vette  figyelembe  az Európai  Parlament  és  a  Tanács  2016/679  Rendeletében  („Általános  Adatvédelmi  Rendelet”  vagy „GDPR”),  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a https://viragdealer.hu/ továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira   és   adatkezeléseire,   melyekre   a   Weboldalakon   található   hivatkozás   vezet.   A Tájékoztató  hatálya  nem  terjed  ki  azon  személyek  (szervezetek,  cégek)  adatkezeléseire,  amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből a Felhasználó a Weboldalról értesült.

2, Az Adatkezelő tevékenysége

Név: Lándzsalevél Kft.

Telefon: +36 70 3626176

E-mail: info@viragdealer.hu

Adatvédelmi felelős:

Nemes Magdolna

Az Adatkezelő Magyarországon tevékenységet végző korlátolt felelősségű társaság.

Az Adatkezelő üzemelteti a Weboldalt.

3, Fogalom meghatározások

Adatkezelés:  a  személyes  adatokon  vagy  adatállományokon  automatizált  vagy  nem  automatizált módon  végzett  bármely  művelet  vagy  műveletek  összessége,  így  a  gyűjtés,  rögzítés,  rendszerezés, tagolás,   tárolás,   átalakítás   vagy   megváltoztatás,   lekérdezés,   betekintés,   felhasználás,   közlés, továbbítás,  terjesztés  vagy  egyéb  módon  történő  hozzáférhetővé  tétel  útján,  összehangolás  vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a 2. pontban meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Adatfeldolgozó: szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Személyes   adat:   azonosított   vagy   azonosítható   természetes   személyre   („érintett”)   vonatkozó bármely  információ;  azonosítható  az  a  természetes  személy,  aki  közvetlen  vagy  közvetett  módon, különösen  valamely  azonosító,  például  név,  szám,  helymeghatározó  adat,  online  azonosító  vagy  a természetes   személy   testi,   fiziológiai,   genetikai,   szellemi,   gazdasági,   kulturális   vagy   szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

Felhasználó:  az  a  természetes  személy,  aki  a  Weboldalon  Vásárlóként  illetve  és  ennek  keretében megadja az alábbi pontokban felsorolt adatát.

Külső  szolgáltató:   az  Adatkezelő   vagy   a   Weboldal  üzemeltetője   által,   az  egyes   szolgáltatások biztosításához  kapcsolódóan  –  akár  közvetlenül,  akár  közvetetten  –  igénybe  vett  harmadik  fél szolgáltató  partnerek,  amelyek  számára  a  szolgáltatásaik  biztosítása  érdekében  Személyes  adatok továbbításra  kerülnek  vagy  kerülhetnek,  illetve  akik  az  Adatkezelő  részére  Személyes  adatokat továbbíthatnak. Külső  szolgáltatónak minősülnek továbbá  azon szolgáltatók is, amelyek  nem  állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

4, Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok

4.1. Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal  együttműködve  jár  el  az  adatkezelés  során.  Az  Adatkezelő  csak  a  törvényben meghatározott,  vagy  a  Felhasználók  által  megadott  adatokat  kezeli,  az  alábbiakban  meghatározott célokból.

4.2. Minden olyan esetben,  ha  a  Személyes  adatokat  az  Adatkezelő  az  eredeti adatfelvétel  céljától eltérő  célra  kívánja  felhasználni,  erről  a  Felhasználót  tájékoztatja,  és  ehhez  előzetes,  kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.3. Adatkezelő  a neki megadott  Személyes  adatokat  nem  ellenőrzi. A megadott  Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló  személy  jogosultságát,  illetve  nyilatkozatának  tartalmát  ellenőrizni,  így  a  Felhasználó illetve  a  felette  szülői  felügyeletet  gyakorló  személy  szavatol  azért,  hogy  a  hozzájárulás  megfelel  a jogszabályoknak.  Hozzájáruló  nyilatkozat  hiányában  az  Adatkezelő  16.  életévét  be  nem  töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.

 

4.5.  Az  Adatkezelő  az  általa  kezelt  Személyes  adatokat  a  jelen  Tájékoztatóban  meghatározott Adatfeldolgozókon,   valamint   egyes   –   a   jelen   Tájékoztatóban  hivatkozott   –  esetekben   a   Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

 

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő   felhasználása,   mely   az   érintett   Felhasználó   beazonosítására   alkalmas   egyéb   adatot semmilyen    formában    nem    tartalmazhatja,    ez    által    nem    minősül    Adatkezelésnek,    sem adattovábbításnak.

 

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a Külső szolgáltatók

  1. augusztus 02.  napját  követően  a  részükre  az  Adatkezelő  által  továbbított  és  általuk  kezelt  vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

4.6.   Tekintettel   a   GDPR   vonatkozó   rendelkezéseire   az   Adatkezelő   nem   köteles   adatvédelmi tisztviselő  kijelölésére,  az  Adatkezelő  ugyanis  nem  minősül  közhatalmi  szervnek  vagy  közfeladatot ellátó  szervnek,  az  Adatkezelő  tevékenységei  nem  foglalnak  magukban  olyan  műveletet,  amely  a Felhasználók  rendszeres  és  szisztematikus,  nagymértékű  megfigyelését  teszik  szükségessé,  továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

4.8.   Az   Adatkezelő   a   személyes   adatokat   az   irányadó   jogszabályoknak   megfelelően   kezeli.   Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

   a  gazdasági  reklámtevékenység  alapvető  feltételeiről  és  egyes  korlátairól  szóló  2008.  évi

XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);

    az   elektronikus   kereskedelmi   szolgáltatások,   valamint   az   információs   társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

   a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

    az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);

   az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete

5, Az adatkezelés célja

Az  Adatkezelő  személyes  adatot  kizárólag  meghatározott  célból,  jog  gyakorlása  és  kötelezettség teljesítése  érdekében  kezel.  Az  adatkezelés  minden  szakaszában  megfelel  az  adatkezelés  céljának. Az  Adatkezelő  törekszik  arra,  hogy  csak  olyan  személyes  adat  kezelésére  kerüljön  sor,  amely  az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak   a   cél   megvalósulásához   szükséges   mértékben   és   ideig   kezelhető.    Az   adatkezelés   célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

  • A Felhasználó információt kér a szolgáltatásról
  • A Felhasználó azonosítása,regiszttrációja, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
  • A Felhasználó külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás
  • Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel;

6, Az adatok forrása

Az  Adatkezelő  kizárólag  a  Felhasználók  által  megadott  személyes  adatokat  kezeli,  adatokat  más forrásból  nem  gyűjt.  Az  adatok  megadása  a  Felhasználó  önkéntes  regisztrációja  során  történik.  A Felhasználó a regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által szervezetett promóción regisztrál, és megadja adatait, az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Ebben az esetben az Adatkezelő kizárólag a promóció során megadott adatokat kezeli.

7Az adatkezelés jogalapja

7.1.  Figyelemmel  az  Adatkezelő  tevékenységének  jellegére,  az  adatkezelés  jogalapja  a  Felhasználó önkéntes,  megfelelő  tájékoztatáson  alapuló  kifejezett  hozzájárulása  (Infotv.  5.  §  (1)  bek.  a)  pont), továbbá   profilalkotás   esetén   a   Felhasználó   megfelelő,   a   GDPR   rendelkezéseinek   megfelelő tájékoztatása,   továbbá   a  GDPR   6.  cikk   (1)   bekezdés   f)   pontja.   A  Felhasználók  önként   lépnek kapcsolatba    az    Adatkezelővel,    önként    regisztrálnak,    önként    veszik    igénybe    az    Adatkezelő szolgáltatását. Az adatkezelő  a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

7.2.   A   Felhasználó   jogosult   arra,   hogy   hozzájárulását   bármikor   visszavonja.   A   hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7.3.   Jelen   Tájékoztatóban   meghatározott   Adatfeldolgozók   részére   történő   Adattovábbítás   a

Felhasználó  külön  hozzájárulása  nélkül  végezhető.  Személyes  adatok  harmadik  személynek  vagy hatóságok számára történő  kiadása  –  hacsak  jogszabály  ettől eltérően  nem  rendelkezik  –  kizárólag jogerős  hatósági  határozat  alapján,  vagy  a  Felhasználó  előzetes,  kifejezett  hozzájárulása  esetén lehetséges.

7.4.  Bármely  Felhasználó  e-mail  címének,  valamint  a  regisztráció  során  megadott  adatainak  (pl. felhasználó   név,   azonosító,   jelszó   stb.)   megadásakor   egyben   felelősséget   vállal   azért,   hogy   a megadott  e-mail  címről  ill.  az  általa  megadott  adatok  felhasználásával  kizárólag  ő  vesz  igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel  összefüggő  mindennemű  felelősség  kizárólag  azt  a  Felhasználót  terheli,  aki  az  e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

7.5.  Az  adatkezelés  jogalapja  bizonyos  esetekben  jogszabály  rendelkezése.  A  főbb,  adatkezelést  is előíró   jogszabályok   a   4.8.   pontban   meghatározott   jogszabályok.   Az   Adatkezelő   által   kiállított bizonylaton  szereplő  adatokat  az  Adatkezelő  a  számvitelről  szóló  törvényben  meghatározottak szerint kezeli.

8, A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az

alábbiak: Felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, technikai adatai (IP cím)

9, Az adatkezelési folyamat leírása

Az  adatok  forrása  a  Felhasználó,  aki  az  adatokat  a  Weboldalra  belépve  adja  meg.  A  regisztrációs űrlapon  szereplő  adatok  megadása  kötelező,  kivéve,  ha  ennek  ellenkezője  kifejezetten  fel  van tüntetve.

A Felhasználó az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást  nem  ad, tartalmi elvárásokat  nem  támaszt. A Felhasználó az általa megadott  adatok kezeléséhez  kifejezetten  hozzájárul.  A  Felhasználó  az  Adatkezelő  által  kért  adatokon  kívül  jogosult más  adatok  megadására  a  profiljában,  az  adatok  kezelésének  jogalapja  ebben  az  esetben  is  a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A  Felhasználó  a  Weboldalon  történő  regisztrációval  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  regisztráció  során

megadott  (személyes)  adatait  az info@viragdealer.hu    a  kapcsolatfelvétel  teljesítésére,  piackutatás, közvetlen     piacszerzés     és/vagy     reklámküldés     céljából     a     mindenkor     hatályos     jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.

10, Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése

Amennyiben  a  Felhasználó  ahhoz  hozzájárul,  az  Adatkezelő  a  megadott  elérhetőségeken  felveszi  a kapcsolatot  a  Felhasználóval,  és  számára  a  közvetlen  megkeresés  módszerével  reklámot  küld.  A reklám  küldhető  postai úton vagy  e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

11, Adattovábbítás

Az   Adatkezelő   személyes   adatot   csak   akkor   továbbít   harmadik   személy   részére,   ha   ahhoz   a Felhasználó  egyértelműen  –  a  továbbított  adatkör  és  az  adattovábbítás  címzettje  ismeretében  – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Az  Adatkezelő  jogosult  és köteles  minden  olyan  rendelkezésére  álló  és  általa  szabályszerűen  tárolt Személyes  adatot  az  illetékes  hatóságoknak  továbbítani,  amely  Személyes  adat  továbbítására  őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az  Adatkezelő  az  adattovábbításokat  minden  esetben  dokumentálja,  és  az  adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

12, Adatfeldolgozás – Külső szolgáltatók

Az  A  Weboldal  üzemeltetése  során  az  Adatkezelő  Külső  szolgáltatókat  vesz  igénybe,  amely  Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső  szolgáltatók saját adatvédelmi  szabályzatában  foglaltak  az  irányadók.  Az  Adatkezelő  minden  tőle  telhetőt  megtesz annak    érdekében,    hogy   a    Külső   szolgáltató   a   részére   továbbított   Személyes    adatokat   a jogszabályoknak  megfelelőn  kezelje,  és  azokat  kizárólag  a  Felhasználó  által  meghatározott  vagy  a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

 

Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat .

Adatkezelő  a  tevékenysége  ellátásához  jogosult  adatfeldolgozót  igénybe  venni.  Az  adatfeldolgozók önálló  döntést  nem  hoznak,  kizárólag  az  Adatkezelővel  kötött  szerződés,  és  a  kapott  utasítások szerint  jogosultak  eljárni.  Az  Adatkezelő  ellenőrzi  az  adatfeldolgozók  munkáját.  Az  adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli.

 

Az adatkezelő által igénybe vet adatfeldolgozók:

Tárhely üzemeltetés:Tárhely.Eu Kft

Mail: support@tarhely.eu

Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510. Telefon: +36 1 789 2 789

Adatbiztonság

Az  Adatkezelő  gondoskodik  az  adatok  biztonságáról,  megteszi  azokat  a  technikai  és  szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi  szabályok  érvényre  juttatásához  szükségesek.  Az  Adatkezelő  az  adatokat  megfelelő intézkedésekkel  védi  a  jogosulatlan  hozzáférés,  megváltoztatás,  továbbítás,  nyilvánosságra  hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint  a véletlen megsemmisülés és  sérülés,  továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az  Adatkezelő  az  általa  kezelt  adatokat  az  irányadó  jogszabályoknak  megfelelően  tartja  nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek   (adatfeldolgozók)   ismerhessék   meg,   akiknek   erre   munkakörük,   feladatuk   ellátása érdekében szükségük van.

Az  Adatkezelő  az  adatok  biztonságát  szolgáló  intézkedések  meghatározásakor  és  alkalmazásakor tekintettel  van  a  technika  mindenkori  fejlettségére.  Az  Adatkezelő  több  lehetséges  adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver  eszközök  védelméről,  illetve  a  fizikai  védelemről  (hozzáférés  védelem,  hálózati védelem);

    Az  adatállományok  helyreállításának  lehetőségét  biztosító  intézkedésekről,  ezen  belül  a rendszeres   biztonsági   mentésről   és   a   másolatok   elkülönített,   biztonságos   kezeléséről (biztonsági mentés);

   Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

    Az   adatállományok,   illetve   az   azokat   hordozó   eszközök   fizikai   védelméről   (archiválás, tűzvédelem, riasztó).

A  munkavállalók,  és  egyéb,  az  Adatkezelő  érdekében  eljáró  személyek  az  általuk  használt,  vagy birtokukban   lévő,   személyes   adatokat   is   tartalmazó   adathordozókat,   függetlenül   az   adatok rögzítésének   módjától,   kötelesek   biztonságosan   őrizni,   és   védeni   a   jogosulatlan   hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint  a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program  biztosítja, hogy  az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött  körülmények  között  csak  azon  személyek  férjenek  hozzá,  akiknek  a  feladataik  ellátása érdekében erre szükségük van.

13, Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

  1. a) kezelése jogellenes; Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az

Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.

  1. b) a Felhasználó kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését a Felhasználó kérheti. Ez esetben az  Adatkezelő  az  adatokat  törli.  A  törlés  csak  akkor  tagadható  meg,  ha  az  adatok  kezelésére jogszabály felhatalmazást ad.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

Mivel   a   Felhasználó   részére   az   Adatkezelő   folyamatos   szolgáltatást   nyújt,   a   felek   kapcsolata időhatárhoz  nem  kötött.  Mindezek  alapján  –  a  Felhasználó  kérésének  hiányában  –  az  Adatkezelő mindaddig  kezeli  az  adatokat,  amíg  az  Adatkezelő  és  a  Felhasználó  közötti  kapcsolat  fennáll,  és ameddig az adatkezelő a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthat.

Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.

c)azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Amennyiben  bíróság  vagy  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  jogerősen  elrendeli  az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll  az  az  adatkezelési  cél,  amely  a  személyes  adat  törlését  kizárta.  Az  Adatkezelő  megjelöli  az általa  kezelt  személyes  adatot,  ha  a  Felhasználó  vitatja  annak  helyességét  vagy  pontosságát,  de  a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A  törlés  esetén  az  Adatkezelő  az  adatokat  személyazonosításra  alkalmatlanná  teszi.  Amennyiben

jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

14, Technikai adatok és cookie-k kezelése

Az  Adatkezelő  rendszere  automatikusan  rögzíti  a  felhasználó  számítógépének  IP-címét,  a  látogatás kezdő  időpontját,  illetve  egyes  esetekben  –  a  számítógép  beállításától  függően  –  a böngésző  és  az operációs  rendszer  típusát.  Az  így  rögzített  adatok  egyéb  személyes  adatokkal  nem  kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a által üzemeltetett weboldalon makrók / cookie-k („sütik”) működnek.

Amennyiben  a  Weboldalon  az  Adatkezelő  külső  webes  szolgáltatások  segítségével  jelenít  meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel,  így  nincs  befolyása  arra,  hogy  ezek  a  weboldalak,  illetve  külső  domainek  milyen  adatokat gyűjtenek. Ezen sütikről az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

A   sütik   használatának   elfogadása,   engedélyezése   nem   kötelező.   Visszaállíthatja   böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A  legtöbb  böngésző  ugyan  alapértelmezettként  automatikusan  elfogadja  a  sütiket,  de  ezek általában  megváltoztathatóak  annak  érdekében,  hogy  megakadályozható  legyen  az  automatikus elfogadás  és  minden  alkalommal  felajánlja  a  választás  lehetőségét.  A  Felhasználó  tudomásul  veszi, hogy sütik nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.

 A  süti k  fajtái

  1. Technikailag elengedhetetlenül  szükséges  munkamenet  (session)  sütik:  amelyek  nélkül  az  oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb.
  1. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen  formában  szeretné  a  felhasználó  az  oldalt  látni.  Ezek  a  fajta  sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
  1. Teljesítményt biztosító  sütik:  bár  nem  sok  közük  van  a  “teljesítmény”-hez,  általában  így  nevezik azokat  a  sütiket,  amelyek  információkat  gyűjtenek  a  felhasználónak  a  meglátogatott  weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google  Analytics,  AdWords,  vagy  Yandex.ru  sütik).  Ezek  a  látogatóról  profilalkotás  készítésére alkalmasak.

15, A Felhasználók jogai és érvényesítésük

Az Adatkezelő a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. A Felhasználó emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

A Felhasználó  kérelmére az Adatkezelő  tájékoztatást ad a Felhasználó  általa kezelt,  illetve  az általa vagy  rendelkezése  szerint  megbízott  adatfeldolgozó  által  feldolgozott  adatairól,  azok  forrásáról,  az adatkezelés    céljáról,    jogalapjáról,    időtartamáról,    az    adatfeldolgozó    nevéről,    címéről    és    az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására  megtett  intézkedésekről,  továbbá  –  a  Felhasználó  személyes  adatainak  továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Felhasználó kérheti adatai helyesbítését az Adatkezelőtől. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok  alapján  rendszeres  adatszolgáltatás  történik,  az  Adatkezelő  szükség  esetén  a  helyesbítésről tájékoztatja  az  adatszolgáltatás  címzettjét,  illetve  a  Felhasználó  figyelmét  felhívja  arra,  hogy  a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

A  Felhasználó  a  jogszabályban  elrendelt  adatkezelések  kivételével   kérheti  a  személyes  adatai törlését. Az Adatkezelő a Felhasználót a törlésről tájékoztatja.

A Felhasználó tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelőnek az info@viragdealer.hu címre küldött e-mailben.

A   Felhasználó   kérheti,   hogy   Személyes   adatainak   kezelését   az   Adatkezelő   korlátozza,   ha   a Felhasználó  vitatja  a  kezelt  Személyes  adatok  pontosságát.  Ebben  az  esetben  a  korlátozás  arra  az időtartamra  vonatkozik,  amely  lehetővé  teszi,  hogy  az  Adatkezelő  ellenőrizze  a  Személyes  adatok pontosságát.

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha  az  Adatkezelés  célja  megvalósult,  de  a  Felhasználó  igényli  azok  Adatkezelő  általi  kezelését  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A   Felhasználó   kérheti,   hogy   az   Adatkezelő   a   Felhasználó   által   rendelkezésére   bocsátott   és   a Felhasználó  által  automatizált  módon  kezelt  Személyes  adatokat  tagolt,  széles  körben  használt, géppel   olvasható   formátumban   részére   átadja   és/vagy   azokat   egy   másik   adatkezelő   részére továbbítsa.

Ha  az  Adatkezelő  a  Felhasználó  helyesbítés,  zárolás  vagy  törlés  iránti  kérelmét  nem  teljesíti,  a kérelem  kézhezvételét  követő  25  napon  belül  írásban  közli  a  helyesbítés,  zárolás  vagy  törlés  iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő 2. pontban írt elérhetőségein.

A  Felhasználó  panaszával  fordulhat  közvetlenül  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság Hatósághoz  (cím:  1125  Budapest,  Szilágyi  Erzsébet  fasor  22/c.;  telefon:  +36-1-391-1400;  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;   honlap: www.naih.hu)   is.   A   Felhasználó   jogosult   jogainak   megsértése esetén  az  Infotv.  22.  §  (1)  bekezdése  alapján  bírósághoz  fordulni.  A  per  elbírálása  a  törvényszék hatáskörébe tartozik.

16, Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.  Az  Adatkezelő  a  jelen  Tájékoztató  módosítása  esetén  rendszerüzenet  küldése  útján jogosult  (de  nem  köteles)  a  Felhasználókat  a  módosításról  tájékoztatni.  Az  értesítésben  foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.